Modlitwa u progu Wielkiego Tygodnia

Modlitwa u progu Wielkiego Tygodnia

Duchowość małżeńska i rodzinna to temat przewodni wielkopostnej Oazy Modlitwy Ruchu Światło Życie, która odbyła się w dniach 1 – 3 kwietnia w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Bardzie.

29 osób pod opieką ks. Mirosława Rakoczego zdecydowało się przeżyć ten końcowy etap Wielkiego Postu w formie krótkich rekolekcji.

Jak pokazały świadectwa, Pan Bóg dla każdego uczestnika przygotował coś szczególnego, a przede wszystkim Słowo Boże z Ewangelii wg św. Jana o jawnogrzesznicy, które rozważaliśmy przez dwa dni w formie m.in. skrutacji i podczas kręgu liturgicznego.

Jednak ważnym punktem wyjścia były trochę ironiczne słowa z piątkowej Ewangelii, skierowane przez Jezusa do  faryzeuszy, którym wydawało się, że wiedzą, kim jest Jezus i skąd pochodzi: „I Mnie znacie, i wiecie skąd jestem.” Związana z tym pytaniem refleksja: Czy mi też często nie wydaje się, że będąc tyle lat w Kościele, wszystko wiem o Jezusie? Czy nie zatrzymałem się w drodze, czy przez takie przekonanie nie przestałem się starać zgłębiać Osobę Syna Bożego, bo już wszystko o Nim wiem?

Podczas konferencji o duchowości małżeńskiej na podstawie jednego z rozdziałów encykliki „Amoris letitia” uświadomiliśmy sobie, że wszelka duchowość chrześcijańska to przede wszystkim działanie Pana Boga, a my możemy podjąć współpracę z Jego łaską. Poznaliśmy piękne pojęcie „uprzedniość łaski Bożej”, która to łaska jest pierwsza i dzięki niej małżonkowie mogą rozpocząć pracę nad swoim małżeństwem.

Ważna dla wielu z nas  była wspólna celebracja sakramentu pokuty i pojednania, a zwłaszcza nauka o jednym z warunków dobrej spowiedzi, żalu za grzechy. Pytaliśmy siebie, czy nasz żal jest już doskonały (ze względu na miłość do Boga, brata i Kościoła), czy jeszcze niedoskonały, podejmowany ze względu na odczuwane braki lub spodziewane korzyści, np. dobre samopoczucie po spowiedzi.

Podczas homilii niedzielnej kapłan ukazał nam jeszcze kolejne konteksty  Ewangelii o jawnogrzesznicy, zwracając uwagę, że fragment ten dosyć późno wszedł do kanonu ksiąg natchnionych ze względu na to, że Jezus podczas tego zdarzenia  kompletnie burzył myślenie starotestamentowe.

Drugim kontekstem była  manipulacja i nieuczciwość Żydów, którzy chcieli Jezusa postawić przed dylematem wyboru prawa czy miłosierdzia. Przyprowadzono tylko kobietę, a gdzie był cudzołożnik? Czy „upiekło mu się” po znajomości? I wreszcie rzeczy najważniejsze. Jezus zmienia myślenie o ciężarze grzechów. Niewątpliwie cudzołóstwo to grzech śmiertelny, ale to nie kobieta stanęła na miejscu Pana Boga, to ci co ją osadzali zajęli miejsce Boga, skazując ją na śmierć. Jezus nie potępił człowieka, ale nakazał radykalne zerwanie z grzechem. Czy ja po spowiedzi świadomie pracuję, aby zerwać wszystkie okoliczności, które prowadzą mnie do grzechu?

Podczas niedzielnej Eucharystii nastąpiło przekazanie posługi pary odpowiedzialnej za diecezjalną diakonię modlitwy. Wyraziliśmy swoją wdzięczność Bogusi i Jurkowi Kuźniarom za ich pracę na rzecz diakonii modlitwy i prosiliśmy o wszelkie potrzebne łaski dla Ewy i Ryszarda Sapków z rejonu świdnickiego, którzy rozpoczęli posługę.

Przeżyliśmy bezcenny dla naszych dusz czas, ubogacony pięknym, wielkopostnym śpiewem, animowanym profesjonalnie przez diakonię muzyczną.

Kolejna oaza modlitwy dopiero jesienią.

U.Bieda